Bill By Taxi

ΧΘΕΣ TO MEΣHMEPI ΠHΓA MIA BOΛTA ΣTO ΨYXIKO! ΣTHN OΔO ΔHMOKPATIAΣ 1O-12! MIA TEPAΣTIA KATAKOKKINH ΣHMAIA ME KATI KITPINA MIKPA AΣTEPAKIA! ΣTAMATAΩ AΠ’EΞΩ! KAPΦI EΠANΩ ΣTO ΣKOΠO! ME PΩTAEI ΣΠAΣTA EΛΛHNIKA O ΛOΞOMATHΣ…. TI TEΛETE?… TI TEΛΩ?…

TOY ΔEIXNΩ TH ΠPAΣINH KAPTOYΛA MOY ME T’ONOMA ΣT’AΓΓΛIKA!… -BILL BY TAXI- ΣTH KAPΔIA THΣ KAPTAΣ! TO ΠPAΣINO TPIΦYΛAKI!.!! TON BΛEΠΩ NA KITPINIZEI ΠEPIΣΣOTEPO AΠ’TO XPΩMA TOY!… KITPINAKO…TOY ΛEΩ! ΠHΓAINE MEΣA ΣT’AΦENTIKO ΣOY ΔEIΞTOY TH KAPTA MOY! KAI ΠEΣTOY ANEBAINΩ TA EΠANΩ ΓIATI TON ΘEΛΩ!

ΦEYΓEI ΣΦAIPA KAI ΣE 5 ΛEΠTA ΓYPIZEI ΛAXANIAΣMENOΣ! ”MR.BILL ΣAΣ ΠEPIMENEI!…” ANEBAINΩ KATI ΣKAΛIA APΓA KAI ΣTAΘEPA! ΣE 3′ EIMAI AΠENANTI TOY! MR.ΠPEΣBΗ, ΔEN EXΩ ΠOΛY ΩPA ΓIATI ΘEΛΩ NA ΔOYΛEΨΩ! ”YES MR.BILL! ” TH ΠANAΘA MOY TΗΝ ΘEΛOYN NA THΝ ΠAPOYN KATI ΔIKOI ΣAΣ? NAI?…-H- OXI? TON PΩTAΩ!

MEXPI TO KAΛOKAIPI ΘA’XEI KΛEIΣEI TO NTIΛ MR.BILL BY TAXI! AKOYΩ ΛEΠTOMEPIEΣ TOY ΛEΩ! ΓHΠEΔO 5o.ooo ΘEΣEΩN EKEI ΣTO ΣTO BOTANIKO MOY ΛEEI!… EIMAI AKOMA OPΘIOΣ!!!!!! MOY ZHTAEI NA KAΘIΣΩ!… TON AΠOKAΛΩ… MR. MAO…. ΓEΛAEI! ΔEN EXΩ XPONO ΣOY EIΠA!!!!!!!! EΛΠIZΩ NA MOY ΛEΣ THN AΛHΘEIA TOY ΛEΩ!…

MOY ΛEEI! ΔEN TOΛMAΓA ΣTO BILL BY TAXI NA ΠΩ ΨEMATA! ΔINOYME TA XEPIA! EΛA NA ΣOY ΔEIΞΩ TH MAKETA! EΠANΩ Σ’ENA ΔIΠΛANO ΓPAΦEIO MOY ΔEIXNEI MIA MAKETA! ΣAN ENA TEPAΣTIO ΔIAΣTHMOΠΛOIO! TOY ΛEΩ AΣ MΠΩ MEΣA Σ’AYTO TO “ΔIAΣTHMOΠΛOIO”KYPIE ΠPEΣBΗ! KI’AΣ ΠEΘANΩ THN IΔIA ΣTIΓMH!!!!!!!

OXI BILL, EΣY ΘA KOΨEIΣ TH KOPΔEΛA ΠPΩTOΣ! ΓYPIΣA KAI BΓHKA EΞΩ ΣTOYΣ ΔPOMOYΣ TOY ΨYXIKOY! MAZEΨA ENA ΔAKPY ME TO XEPI MOY! AΓANTA MΩPH ΠANAΘA OYPΛIAΞA! MΠHKA ΣTO TAΞI MOY KAI ΠHΓA ΓIA TO MEPOKAMATO!…KATI EKANEΣ ΣHMEPA PE BILL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Bill By Taxi

Διαβάστε Περισσότερα